Informacija apie darbo užmokestį

PareigosDarbuotojų
skaičius tose
pareigose
2023m.
gruodžio 31d.
2023m.
mėnesinis 1-o
etato darbo
užmokestis
2024m.
 I ketv.mėnesinis
 1-o etato
darbo
užmokestis
2024m.
I pusm.
mėnesinis
1-o etato
darbo
užmokestis
Gydytojai7340538784105
Administracija9198623362080
Slaugytojai19151416411769
Kitas personalas, teikiantis
asmens sveikatos
priežiūros paslaugas
9145515181472
Kitas personalas17103611771183
Iš viso62160518331837